Проф. д-р Солза Грчева,

Претседател на  партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; 

Проф.д-р.Солза Грчева,
Претседател на  партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава;

Проф. д-р.Наташа Котлар - Трајкова,
Потпретседател на партијата; ​

 

M-р, Влатко 3афирковски, Генерал секретар

 

Оливер Ванески, Огранизациски секретар

Диана Михаловски,

Секретар за економија

Филип Јаневски

Претседател на Глас на Млади

Сашо Смилевски,

Секретар - одговорен за материјално финансиско работење

др.Адриана Богдановска Тоскиќ,

Лидија Горачинова Илиев

Виолета Мирчевска 

Татјана Гогоска

Татјана Димитроска

Соња Ангелевска Колева

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

 

ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ 

 1. Солза Грчева

 2. Наташа Котлар

 3. Филип Јаневски

 4. Сашо Смилевски

 5. Адриана Богдановска-Тоскиќ

 6. Виолета Мирчевска-Велковска

 7. Баже Михајловски

 8. Влатко Зафирковски

 9. Татјана Гогоска

 10. Оливер Ванески

 11. Диана Михајловски

 12. Валентин Кондовски

 13. Тони Ивановски

 14. Татјана Димитровска

 15. Зоран Трајков

 16. Лидија Горачинова

 17. Соња Ангеловска-Колева

 18. Александар Грчев

 19. Димитри Кречоски

 20. Даниел Петровски

 21. Ели Илиева

 22. Иле Панајотов

 23. Дејан Велков

 24. Борис Митков

 25. Нада Стојковска

 26. Горан Наков

 27. Страхил Дебарлиев

 28. Сара Миланоска

 29. Марика Петровска

 30. Гоце Златев

 31. Весна Гецовска

 32. Александра Радовановиќ

 33. Мајк Поп Гонов

 34. Арзи Синан

 35. Оливер Бидиков

 36. Владимир Радовановиќ

 37. Марија Зафирковска

 38. Томе Зимбаков

 39. Славица Ѓорѓиевска

 40. Драган Ѓорѓиоски

 41. Весна Николоска

 42. Марјан Бопков

 43. Радослав Стојадиновиќ

 44. Димитар Кавраков

 45. Биљана Седлоска

СОБРАНИЕ

Далибор Спаовски

Христо Љапов

Миле Хаас

Јасмина Недевски

Горанчо Талевски

Роберт Најдовски

Марјана Корчаковска Митовска

Надица Радоњик​

Златко Дивјакоски

Соњица Трајановска

Антонио Стајев

Крстана Георгиевска

Елена Стеванова

Сашо Најдовски

Раде Иваноски

Вецко Стојчевски

Мите Митовски

Наташа Николовска

Соња Петковска

Ковиљка Малезанов​

Зоран Чубриноски

Душко Иванов

Викторија Божиноска

Александар Глигоров

Маја Глигорова

Спасо Антевски

Дончо Симонов

Љупчо Стојчевиќ

Вања Ралев

Ели Поповска

Ефка Петковска Стојановска

Иванчо Стефков

Митра Костовска

Сребренка Стаменова

Тања Мургоска

Зорица Огненовска

Вера Мојсовска

Јордан Јорданов

Андреј Васев

Марија Николова

Светлана Темелкоска

Татјана Велковска

Јане Љоровски

Марјан Матевски

Борис Павлов

Марија Соломанова

Филип Трајановски​

Перо Атанасов

Ванчо Демерџиев

Иво Булески

Илија Васиљески

Гордана Стоименова

Катерина Стоикоска

Пецо Стоикоски

Филип Томовски

Дарко Смилевски

Валентина Адраманов

Билјана Давчевска

Александар Гаврески

Анета Грујовска

Марија Матеничарска

Лазе Ангеловски​

Александар Крцев

Гордана Додевска

Зорица Донева

Сашко Манчевски

Кирил Крстевски

Ѓорѓи Цветков

Драгољуб Величковски

Славица Трпевска Рибеиро

Гоце Латкоски

Анета Наковска Крлевски

Александар Ивановски

Виолета Милошевска

Златко Јордановски

Мирослав Јанков

Љупчо Трпески

Воислав Баланчевски

Гордана Атанасоска

Драган Јовановски

Сашо Горски

Владимир Шумановски

Бранка Spiess

Александар Јовановски​

Христијан Антовски

Васил Смилјански

Роберт Најдевски

Киро Кочоски

Светлана Сотировска Галетанова

Марко Иваноски

Билјана Ристиќ

Ѓорѓи Терзиев

Сашо Јовановски

Андреј Гиновски

Тина Рашиќ

Горан Богдановски

Александар Стојчевски

Даринка Гребенакова

Марика Петровска

Лидија Иванова

Саша Бањански