ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Солза Грчева,

Претседател на  партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

Проф. д-р Солза Грчева,
Претседател на  партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; 

Проф. д-р Наташа Котлар - Трајкова,
Потпретседател на партијата; ​

Филип Јаневски

Претседател на Глас на Млади

Сашо Смилевски,

Секретар - одговорен за материјално финансиско работење; 

д-р Адриана Богдановска Тоскиќ, член;

ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ 

Проф. д-р Солза Грчева,
Претседател на партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; ​

Проф. д-р Наташа Котлар Трајкова

Проф. д-р Лидија Горачинова Илиева

д-р  Aдриана Богдановска Тоскиќ

д-р  Зоран Трајков

Филип Јаневски

Митко Костадиновски

Даниел Пешиќ

Ира Чоланчевска

Александар Грчев

Ивона Спасовска

Сашо Смилевски

Mартин Спасовски

м-р Светислав Tоевски

Aдријана Ристова

Aлександра Илиевска

Mарија Новак

Силвана Сидоровска - Чуповска

Билјана Пешиќ

Ивица Смилевски

Гордана Бошњаковска

Весна Гечовска

Виолета Пешова

Ванчо Василовски

Татјана Костадиновска

Билјана Котлар Сакоман

Виктор Ѓамовски

Томе Зимбаков

Стефан Крстевски

Оливер Ванески

Весна Зоновска

Виолета Мирчевска Велковска

Митко Манолев

Зоран Блажевски

Благородна Урдаревиќ Георгиевска

Љупчо Христовски

Марјан Терзиев

Горан Настевски

Јован Талевски

Валентин Кондовски

Петре Петровски

Горан Дивјакоски

Билјана Дамеска​

СОБРАНИЕ

Далибор Спаовски

Христо Љапов

Миле Хаас

Јасмина Недевски

Горанчо Талевски

Роберт Најдовски

Марјана Корчаковска Митовска

Надица Радоњик​

Златко Дивјакоски

Соњица Трајановска

Антонио Стајев

Крстана Георгиевска

Елена Стеванова

Сашо Најдовски

Раде Иваноски

Вецко Стојчевски

Мите Митовски

Наташа Николовска

Соња Петковска

Ковиљка Малезанов​

Зоран Чубриноски

Душко Иванов

Викторија Божиноска

Александар Глигоров

Маја Глигорова

Спасо Антевски

Дончо Симонов

Љупчо Стојчевиќ

Вања Ралев

Ели Поповска

Ефка Петковска Стојановска

Иванчо Стефков

Митра Костовска

Сребренка Стаменова

Тања Мургоска

Зорица Огненовска

Вера Мојсовска

Јордан Јорданов

Андреј Васев

Марија Николова

Светлана Темелкоска

Татјана Велковска

Јане Љоровски

Марјан Матевски

Борис Павлов

Марија Соломанова

Филип Трајановски​

Перо Атанасов

Ванчо Демерџиев

Иво Булески

Илија Васиљески

Гордана Стоименова

Катерина Стоикоска

Пецо Стоикоски

Филип Томовски

Дарко Смилевски

Валентина Адраманов

Билјана Давчевска

Александар Гаврески

Анета Грујовска

Марија Матеничарска

Лазе Ангеловски​

Александар Крцев

Гордана Додевска

Зорица Донева

Сашко Манчевски

Кирил Крстевски

Ѓорѓи Цветков

Драгољуб Величковски

Славица Трпевска Рибеиро

Гоце Латкоски

Анета Наковска Крлевски

Александар Ивановски

Виолета Милошевска

Златко Јордановски

Мирослав Јанков

Љупчо Трпески

Воислав Баланчевски

Гордана Атанасоска

Драган Јовановски

Сашо Горски

Владимир Шумановски

Бранка Spiess

Александар Јовановски​

Христијан Антовски

Васил Смилјански

Роберт Најдевски

Киро Кочоски

Светлана Сотировска Галетанова

Марко Иваноски

Билјана Ристиќ

Ѓорѓи Терзиев

Сашо Јовановски

Андреј Гиновски

Тина Рашиќ

Горан Богдановски

Александар Стојчевски

Даринка Гребенакова

Марика Петровска

Лидија Иванова

Саша Бањански

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија