ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Солза Грчева,

Претседател на  партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

Проф. д-р Солза Грчева,
Претседател на  партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; 

Проф. д-р Наташа Котлар - Трајкова,
Потпретседател на партијата; ​

Филип Јаневски

Претседател на Глас на Млади

Сашо Смилевски,

Секретар - одговорен за материјално финансиско работење; 

 

Мирјана Јанчева, член; ​

д-р Адриана Богдановска Тоскиќ, член;

ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ 

Проф. д-р Солза Грчева,
Претседател на партија, кој е член на Претседателството по функција и со него претседава; ​

Проф. д-р Наташа Котлар Трајкова

Проф. д-р Лидија Горачинова Илиева

Проф. д-р Aтанас  Kозарев

д-р  Aдриана Богдановска Тоскиќ

д-р  Зоран Трајков

Проф. д-р Слоботка Aлексовска

Филип Јаневски

Митко Костадиновски

Даниел Пешиќ

Ира Чоланчевска

Александар Грчев

Ивона Спасовска

Сашо Смилевски

Мирјана Јанчева

Mартин Спасовски

м-р Светислав Tоевски

Aдријана Ристова

Aлександра Илиевска

Mарија Новак

Силвана Сидоровска - Чуповска

Билјана Пешиќ

Ивица Смилевски

Гордана Бошњаковска

Весна Гечовска

Виолета Пешова

Ванчо Василовски

Татјана Костадиновска

Билјана Котлар Сакоман

Виктор Ѓамовски

Томе Зимбаков

Стефан Крстевски

Оливер Ванески

Весна Зоновска

Виолета Мирчевска Велковска

Митко Манолев

Зоран Блажевски

Благородна Урдаревиќ Георгиевска

Љупчо Христовски

Марјан Терзиев

Никола Пачовски

Горан Настевски

Јован Талевски

Валентин Кондовски

Петре Петровски

Горан Дивјакоски

Билјана Дамеска​

СОБРАНИЕ

Далибор Спаовски

Христо Љапов

Миле Хаас

Јасмина Недевски

Горанчо Талевски

Роберт Најдовски

Марјана Корчаковска Митовска

Надица Радоњик​

Златко Дивјакоски

Соњица Трајановска

Антонио Стајев

Крстана Георгиевска

Елена Стеванова

Сашо Најдовски

Раде Иваноски

Вецко Стојчевски

Мите Митовски

Наташа Николовска

Соња Петковска

Ковиљка Малезанов​

Зоран Чубриноски

Душко Иванов

Викторија Божиноска

Александар Глигоров

Маја Глигорова

Спасо Антевски

Дончо Симонов

Љупчо Стојчевиќ

Вања Ралев

Ели Поповска

Ефка Петковска Стојановска

Иванчо Стефков

Митра Костовска

Сребренка Стаменова

Кристијан Груноски

Тања Мургоска

Зорица Огненовска

Вера Мојсовска

Јордан Јорданов

Андреј Васев

Марија Николова

Светлана Темелкоска

Татјана Велковска

Јане Љоровски

Марјан Матевски

Борис Павлов

Марија Соломанова

Филип Трајановски​

Перо Атанасов

Ванчо Демерџиев

Иво Булески

Илија Васиљески

Гордана Стоименова

Катерина Стоикоска

Пецо Стоикоски

Филип Томовски

Дарко Смилевски

Валентина Адраманов

Билјана Давчевска

Александар Гаврески

Анета Грујовска

Марија Матеничарска

Лазе Ангеловски​

Александар Крцев

Гордана Додевска

Зорица Донева

Сашко Манчевски

Кирил Крстевски

Ѓорѓи Цветков

Драгољуб Величковски

Славица Трпевска Рибеиро

Гоце Латкоски

Анета Наковска Крлевски

Александар Ивановски

Виолета Милошевска

Златко Јордановски

Мирослав Јанков

Љупчо Трпески

Воислав Баланчевски

Гордана Атанасоска

Драган Јовановски

Сашо Горски

Владимир Шумановски

Бранка Spiess

Александар Јовановски​

Христијан Антовски

Васил Смилјански

Роберт Најдевски

Киро Кочоски

Светлана Сотировска Галетанова

Марко Иваноски

Билјана Ристиќ

Ѓорѓи Терзиев

Сашо Јовановски

Андреј Гиновски

Тина Рашиќ

Горан Богдановски

Александар Стојчевски

Даринка Гребенакова

Марика Петровска

Лидија Иванова

Саша Бањански

GLAS logo

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

тел.: 070 542 005 

glaszamakedonija@gmail.com

Канцеларија СТРУМИЦА

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Герасим Сејменов +389 78 229 024

Канцеларија ШТИП

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Герасим Сејменов +389 78 229 024

Канцеларија ПРИЛЕП

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Герасим Сејменов +389 78 229 024

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3, 1000 Скопје,
Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија