ПРОГРАМСКИ СОВЕТИ

Партијата е организирана во тематски совети, како на пример: меѓународни односи, образование, здравство, економија, урбанизам и планирање, демократија, екологија, Глас за Млади.

 

Членовите на овие совети се приклучуваат во зависност од своето  професионално искуство и знаење. Секој совет има членови од цела Македонија. На Собранието во септември 2018 ќе бидат избрани претседателите на советите, зависно од покажаната работа и резултати.

АНАЛИТИЧКИ СОВЕТИ

Статутот на партијата предвидува активност на шест аналитички сектори, во секоја изборна единица по еден.

 

Нивната задача е да ги анализираат општествените појави, состојбата на терен, потребите на граѓаните, политичките текови. Тоа се остварува преку остварување контакти со локалните жители и постојано ширење на мрежата.

Луѓето кои ќе членуваат во овие сектори, треба да располагаат со организациски, комуникациски и аналитички способности и да имаат широк круг на делување.

 

На Собранието во септември 2018 ќе бидат избрани претседателите на аналитичките сектори, зависно од покажаната работа и резултати.