ПРОГРАМСКИ СОВЕТИ

Партијата е организирана во тематски совети, како на пример: меѓународни односи, образование, здравство, економија, урбанизам и планирање, демократија, екологија, Глас за Млади.

 

Членовите на овие совети се приклучуваат во зависност од своето  професионално искуство и знаење. Секој совет има членови од цела Македонија. На Собранието во септември 2018 ќе бидат избрани претседателите на советите, зависно од покажаната работа и резултати.

АНАЛИТИЧКИ СОВЕТИ

Статутот на партијата предвидува активност на шест аналитички сектори, во секоја изборна единица по еден.

 

Нивната задача е да ги анализираат општествените појави, состојбата на терен, потребите на граѓаните, политичките текови. Тоа се остварува преку остварување контакти со локалните жители и постојано ширење на мрежата.

Луѓето кои ќе членуваат во овие сектори, треба да располагаат со организациски, комуникациски и аналитички способности и да имаат широк круг на делување.

 

На Собранието во септември 2018 ќе бидат избрани претседателите на аналитичките сектори, зависно од покажаната работа и резултати.

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија