ПРОГРАМСКИ СОВЕТИ

Партијата е организирана во тематски совети, како на пример: меѓународни односи, образование, здравство, економија, урбанизам и планирање, демократија, екологија, Глас за Млади.

 

Членовите на овие совети се приклучуваат во зависност од своето  професионално искуство и знаење. Секој совет има членови од цела Македонија. На Собранието во септември 2018 ќе бидат избрани претседателите на советите, зависно од покажаната работа и резултати.

АНАЛИТИЧКИ СОВЕТИ

Статутот на партијата предвидува активност на шест аналитички сектори, во секоја изборна единица по еден.

 

Нивната задача е да ги анализираат општествените појави, состојбата на терен, потребите на граѓаните, политичките текови. Тоа се остварува преку остварување контакти со локалните жители и постојано ширење на мрежата.

Луѓето кои ќе членуваат во овие сектори, треба да располагаат со организациски, комуникациски и аналитички способности и да имаат широк круг на делување.

 

На Собранието во септември 2018 ќе бидат избрани претседателите на аналитичките сектори, зависно од покажаната работа и резултати.

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија