Да се почитува рокот за почеток на изборната кампања!

„ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА“ најостор реагира и го осудува прекршувањето на одредбите за изборна кампања, од страна на една партија, позната меѓу народот по нејзините „реформаторски“ ликови и нивен „концепт“ за одделување од претходната владеачка партија и приклонување кон актуелната власт. Тоа е онаа партија чиј водач смета дека „бугарскиот јазик во Македонија треба да биде службен јазик“. Игнорирајќи го словото на Изборниот законик, оваа партија уште сега јавно, масовно информира за нејзиниот реден број на избирачкиот лист, кој јавноста би требала да го заокружи. Потсетуваме, дека за „изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна на организаторот на кампањата, јавно истакнување на плакати, видеопрезентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми. Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во првиот и вториот круг на гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите. “ (Чл.69-а, став 1 и 2). ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА бара политичките партии вклучени во изборниот процес, да ги почитуваат одредбите на ИЗ, а оваа постапка за непочитување на ст. 2 од споменатиот член, односно, не почитување на рокот за започнување на изборната кампања да се казни (глоба) соодветно.