КОНТАКТИРАЈТЕ СО ГЛАС

Ве информираме дека канцеларијата на ГЛАС за Македонија е отворена за сите заинтересирани граѓани секој четврток од 17.00 - 20.00ч.


Можете да пополните пристапница, да се информирате за сите детали на работата на партијата како и да се вклучите во работата на нашите совети.


Канцеларијата се наоѓа во зградата на аголот на улиците Орце Николов и Франклин Рузвелт со адреса Орце Николов 155б. https://goo.gl/maps/WAa9YfbZ6qK2


Контакт тел.: 077 456 100

Recent Posts

See All