КОНТАКТИРАЈТЕ СО ГЛАС

Ве информираме дека канцеларијата на ГЛАС за Македонија е отворена за сите заинтересирани граѓани секој четврток од 17.00 - 20.00ч.


Можете да пополните пристапница, да се информирате за сите детали на работата на партијата како и да се вклучите во работата на нашите совети.


Канцеларијата се наоѓа во зградата на аголот на улиците Орце Николов и Франклин Рузвелт со адреса Орце Николов 155б. https://goo.gl/maps/WAa9YfbZ6qK2


Контакт тел.: 077 456 100

Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија