22 МАРТ - СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА


НАСТАН: Градски парк. Чистење на дел од паркот и кејот на Вардар.
ВРЕМЕ: 11 часот.
Собирно место: влезот на Зоолошката градина во Скопје; Потребно е секој учесник да си понесе ракавици, голема кеса за ѓубре и стапче за собирање на хартии.

Глобалната климатска криза е нераскинливо поврзана со водата. Климатските промени го зголемуваат варирањето на водниот циклус (врнежи, водени резерви, испарување) при што се јавуваат екстремни метеоролошки појави, неможност за точно предвидување на пристап до вода, влијаат на квалитетот на водните резерви и ги загрозуваат одржливиот развој и биодиверзитетот низ целата планета.


Зголемената побарувачка на вода покрај тоа што ја зголемува потрошувачката на енергија потребна за интензивно испумпување, транспорт и третман, допринесува кон уништувањето на природниот баланс на екосистемите а исто така, некои мерки за ублажување на климатските промени, како што е проширената употреба на биогоривата, можат дополнително да го влошат недостигот на вода.


Особено осетливи на новата климатска стварност се заедниците со пониски приходи во економски заостанатите подрачја, кај кои треба да се развива свест за важноста на оваа тема. Водата станува ресурс од исклучителна вредност и потенцијал за профит, со што и опасноста од злоупотреби се зголемува.


Приоритет ќе имаат активности и обуки за применување на стратегии кои ќе им овозможат на заедниците не само да го користат своето право на непречен пристап до здрава вода туку и да креираат политики кои ќе обезбедат застапеност, учество, промена во однесувањето и одговорност на сите засегнати страни - локалната заедница, приватниот сектор и граѓанскиот сектор.

Recent Posts

See All