22 МАРТ - СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА


НАСТАН: Градски парк. Чистење на дел од паркот и кејот на Вардар.
ВРЕМЕ: 11 часот.
Собирно место: влезот на Зоолошката градина во Скопје; Потребно е секој учесник да си понесе ракавици, голема кеса за ѓубре и стапче за собирање на хартии.

Глобалната климатска криза е нераскинливо поврзана со водата. Климатските промени го зголемуваат варирањето на водниот циклус (врнежи, водени резерви, испарување) при што се јавуваат екстремни метеоролошки појави, неможност за точно предвидување на пристап до вода, влијаат на квалитетот на водните резерви и ги загрозуваат одржливиот развој и биодиверзитетот низ целата планета.


Зголемената побарувачка на вода покрај тоа што ја зголемува потрошувачката на енергија потребна за интензивно испумпување, транспорт и третман, допринесува кон уништувањето на природниот баланс на екосистемите а исто така, некои мерки за ублажување на климатските промени, како што е проширената употреба на биогоривата, можат дополнително да го влошат недостигот на вода.


Особено осетливи на новата климатска стварност се заедниците со пониски приходи во економски заостанатите подрачја, кај кои треба да се развива свест за важноста на оваа тема. Водата станува ресурс од исклучителна вредност и потенцијал за профит, со што и опасноста од злоупотреби се зголемува.


Приоритет ќе имаат активности и обуки за применување на стратегии кои ќе им овозможат на заедниците не само да го користат своето право на непречен пристап до здрава вода туку и да креираат политики кои ќе обезбедат застапеност, учество, промена во однесувањето и одговорност на сите засегнати страни - локалната заедница, приватниот сектор и граѓанскиот сектор.

Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија